Vandaag stelde het Kruispunt Migratie-Integratie een nieuw boek voor: ‘Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit’. Eén van die bijdragen is van mijn hand. In het verlengde van mijn boek 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert' beschrijf ik de nieuwe realiteit van superdiversiteit en verken ik de veranderende integratiedynamieken. Eén van de cruciale elementen in die bijdrage is dat we naar andere integratiedynamieken gaan in superdiverse steden dan in kleinere gemeenten.

“We zullen in de toekomst ook meer oog moeten hebben voor de verschillende dynamieken van samenleven en integratie in de meertalige majority-minority-cities versus kleinere steden en gemeenten met een minder verregaande diversiteit. Zo is in kleinere gemeenten met een beperkte aanwezigheid van mensen met een migratie-achtergrond de kennis van Nederlands veel crucialer om contacten te leggen of om werk te vinden, waar in superdiverse steden men in de eigen moedertaal kan terugvallen op veel ruimere netwerken binnen de eigen gemeenschap. Tegelijk wint Nederlands ook daar aan belang als een gemeenschappelijke taal, maar dan in een context van meertaligheid. In superdiverse steden wordt niet zozeer integratie in een meerderheidscultuur, maar in een dagelijkse context van omgaan met verschil en diversiteit de norm. Beleidsmatig betekent dit dat we ruimte zullen moeten scheppen voor visies op integratie die verschillend kunnen en moeten zijn al naargelang de schaalgrootte van de gemeente en de graad van superdiversiteit. Waar de klassieke benadering van integratie in een meerderheidssamenleving nog geruime tijd de leidraad zal blijven in kleinere gemeenten, zal in de grote steden het omgaan met superdiversiteit in een meertalige context de realiteit van de 21ste eeuw worden.”

Meer kan u lezen in ‘Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit’ onder redactie van Milica Petrovic, Fons Ravijts & Els Roger, uitgegeven bij Acco.