• : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/d5944dir/public_html/includes/file.inc on line 647.

Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.

Nieuwe commentaar toevoegen

Migranten zijn vaker transmigranten. In plaats van naar ons land te trekken om zich hier te settelen, wat algemeen wordt aangenomen, blijven migranten en vluchtelingen steeds vaker doorreizen van land tot land. Hierdoor dringt een herziening van het inburgeringsbeleid en onze sociale hulpverlening zich op. Dit blijkt uit het boek ‘Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit’ van Mieke Schrooten, Sophie Withaeckx, Dirk Geldof en Margot Lavent. Het boek bouwt verder op 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert'.

Migranten bleven vroeger meestal langdurig of definitief in hun nieuw land, ofwel ze keerden ze terug naar hun land van herkomst. Hoewel onze maatschappij nog steeds vasthoudt aan dit idee, is dit beeld in de 21ste eeuw niet meer houdbaar. In onze diverse samenleving is migratie niet langer een enkelvoudige beweging van een land van herkomst naar een land van aankomst, maar alsmaar vaker een meervoudig traject tussen meerdere landen. Transmigranten migreren van land A naar land B, vervolgens naar land C en land D, keren dan eventueel terug naar B, om van daaruit misschien weer naar een nieuwe bestemming te trekken. Tijdelijkheid en mobiliteit kenmerken hun verblijf.

Het boek schetst de uitdagingen die transmigratie stelt aan onze sociale hulpverlening: “Professionals kunnen pas op een goede manier omgaan met deze transmigranten, wanneer de sociale hulpverlening en organisaties waarin ze werken aangepast zijn aan de specifieke noden van deze migranten. Door hun meervoudige migratie-ervaringen verwachten zij zich in een nieuw land vaak aan dezelfde hulpverlening die ze kregen in het vorige. Daarom moeten we streven naar een hulpverlening in een meer grensoverschrijdende context.

Beleid op maat van transmigratie
Het huidige inburgeringsbeleid in Vlaanderen zet in op integratie maar vertrekt nog te veel vanuit de overtuiging dat alle nieuwkomers zich definitief in ons land willen vestigen. Dit beleid strookt niet meer met de realiteit. Om gelijke kansen voor iedereen te kunnen garanderen, is het belangrijk om vanuit beleidsperspectief de realiteit van transmigratie te (h)erkennen en oog te hebben voor het feit dat niet alle migranten in ons land zijn gekomen om te blijven. Dit betekent ook dat de trage opvraagbaarheid van opgebouwde en overdraagbare sociale zekerheidsrechten van de baan moet. Transmigranten verblijven vaak niet lang genoeg op dezelfde plaats om hierop te kunnen wachten. Bovendien moet er ook dringend meer aandacht besteed worden aan de harmonisering van onder meer verblijfswetgevingen en wetgevingen inzake huwelijk, samenwoonst of echtscheiding op federaal en Europees niveau.

Boekgegevens
Mieke Schrooten, Sophie Withaeckx, Dirk Geldof & Margot Lavent (2015). Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit. Leuven, Acco.
ISBN 978 94 6292 271 6

Een voorsmaakje kan je vinden op sociaal.net

Veranderende gezinnen en woonpatronen: de sleutel past niet meer op elke deur

Nieuwe commentaar toevoegen

Deze week verscheen een nieuw boek: De sleutel past niet meer op elke deur. Dynamische gezinnen en flexibel wonen. Het woonbeleid en het gezinsbeleid hinken immers achterop ten aanzien van de veranderende gezinspatronen in onze superdiverse maatschappij.

Gezinnen zijn vandaag dynamisch, flexibel en divers, en dus stellen ze nieuwe eisen op vlak van wonen. Jongvolwassenen nestelen zich in Hotel Mama. Boemerangkinderen keren na een scheiding terug naar het ouderlijke huis. Heel wat kinderen maar ook volwassenen in een LAT-relatie zijn woonnomaden die pendelen tussen twee huizen. Nieuw-samengestelde gezinnen zijn de ene week met twee en de volgende met zes.

De woonmarkt evolueert minder snel, de nieuwe gezinnen wonen vaak in traditionele woningen. Nieuwe trends zoals cohousing en kangoeroewonen zijn creatieve oplossingen die nog maar voor een minderheid haalbaar of aantrekkelijk zijn. Ook het woonbeleid hinkt achterop. Veel regels blijken het samenwonen of samenhuizen eerder te bemoeilijken dan te bevorderen. De sleutel past niet meer op de deur.

In dit boek krijg je analyses, visies en suggesties voor een actueler woon- en gezinsbeleid. Want het is tijd om in te spelen op de woonnoden van hedendaagse gezinnen, niet alleen op die van het traditionele gezin van de vorige eeuw. Dat de groeiende superdiversiteit ook voor meer gedifferentieerde woonbehoeften en patronen zorgt, is één van de basiselementen in mijn bijdrage.

Meer informatie over het boek vind je op de webstek van het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Superdiversiteit zit in ons onderwijs

Nieuwe commentaar toevoegen

Deze week verscheen een interview over 'superdiversiteit in ons onderwijs' in het januari-nummer van Basis van het COV. U kan het hier downloaden.

Het werk van Ulrich Beck

Nieuwe commentaar toevoegen

Op 1 januari 2015 stierf de Duitse socioloog Ulrich Beck. De voorbije 30 jaar was hij voor mij één van de meest inspirerende sociologen, die vanuit een breed perspectief de snelle maatschappelijke veranderingen probeerde te kaderen en te vatten. Daarmee was hij vaak vernieuwend en verbredend, zoals in zijn analyse van onze samenleving als risicomaatschappij, zijn studie van individualisering en veranderende gezinsrelaties of zijn kijk op globalisering vanuit een kosmopolitische blik. Van daaruit was het een kleine stap naar de aandacht voor diversiteit in zijn recentere werk.

Eén van zijn laatste werken was opnieuw met zijn partner Elisabeth Beck-Gernsheim geschreven: 'Fernliebe. Lebensformen im globalen Zeitalter'. In Alert schreef ik er een uitgebreide bespreking over deze 'Gezinnen over grenzen'.

Ik heb het altijd een voorrecht gevonden om met zijn analyses en theorieën te mogen werken. In mijn boek 'Onzekerheid; Over leven in de risicomaatschappij' vormt het werk van Beck de belangrijkste invalshoek. Maar ook in 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert' gebruik ik zijn kosmopolitische blik.

In De Standaard van 10/1/2015 schreef Rudi Laermans een mooi overzichtartikel van zijn werk. Ik neem zijn overzicht als hommage hieronder graag over:

"De mens en/in zijn milieu. Na de dood van socioloog Ulrich Beck (1944-2015)
Rudi Laermans (Hoogleraar sociale wetenschappen (KU Leuven).
Uit: De Standaard, 10 januari 2015

"Een groot theoreticus was hij niet en voor gedegen empirische analyses was je bij de onlangs overleden socioloog Ulrich Beck evenmin aan het juiste adres. Toch is hij wereldwijd een van de meest geciteerde sociale wetenschappers. Rudi Laermans schetst een portret van een immer vooruitziend academicus die het publieke debat niet schuwde.

Wat? Aan Ulrich Beck danken we de huidige betekenis van het woord ‘individualisering’: we worden niet per se egoïstischer, maar kunnen dankzij de bevrijding van de zuilen net verantwoorder keuzes maken.

Ulrich Beck behoorde tot een zeldzame soort sociologen. Het slag dat zonder overbodig jargon een breed maatschappelijk verhaal kan vertellen en je daarbij ook nog eens met nieuwe ogen naar overbekende thema’s laat kijken.

Zo hameren sociologen er graag op dat we in een sociaal ongelijke wereld leven, waarbij het haast altijd gaat over inkomens- en diplomaverschillen. Risikogesellschaft, de bestseller uit 1986 waarmee Beck internationaal doorbrak, bewandelt een andere weg en was het eerste boek dat de milieukwestie sociologisch serieus nam. Uiteraard zijn ook milieurisico’s deels ongelijk verdeeld: de meer gegoeden wonen doorgaans in gezondere wijken dan minder welgestelden. Maar radioactieve straling of anderszins vervuilde lucht houdt zich aan nationale noch klassengrenzen. Bij milieurisico’s zitten we inderdaad meer dan eens in hetzelfde schuitje. Vooral op de langere termijn creëren ze vaak bedreigingen die voorbij klasse of stand gaan. Daarin liggen nieuwe kansen voor solidariteit, zo hield Beck niet op te herhalen onder verwijzing naar allerhande burgerinitiatieven of ‘subpolitiek’ van onderop.

‘Subpolitiek’ is een typische Beck-uitdrukking: wervend, maar tevens een vaag containerbegrip omdat het slaat op alle soorten acties of beslissingen die raken aan het algemeen belang, zonder zich echter te voegen naar de strakke agenda’s van partijen of wettelijke procedures. Bedrijven die duurzaam in de voedselketen ingrijpen, met mogelijke gezondheidsgevaren, doen eveneens aan ‘subpolitiek’. Die losse invulling laat een van Becks belangrijkste lessen onverlet: je kan vandaag niet langer officiële politiek bedrijven los van de niet-officiële ‘subpolitiek’. Daarbij verzette Beck zich wel tegen de tendens om alleen georganiseerde lobbygroepen en ngo’s een stem in de besluitvorming te geven.

De wetenschap en haar risico’s

In de risicosamenleving zijn we ons van langsom meer bewust van de mogelijke negatieve effecten die de grootschalige toepassing van wetenschappelijke inzichten met zich brengt (kernenergie blijft het voorbeeld par excellence). Beck spreekt daarom van een tweede of reflexieve moderniteit waarin het traditionele vooruitgangsgeloof kaduuk wordt. Tegelijk kan alleen wetenschappelijke kennis ons terdege informeren over de risico’s die ze zelf mee produceert. Een appel kan er zeer smakelijk uitzien; dat hij radioactief besmet is of boordevol gevaarlijke toxines zit, is niet meteen zichtbaar en enkel ‘weetbaar’ dankzij expertkennis. Het is een paradox die heel Becks werk doordringt: wetenschap creëert risico’s die we uitsluitend dankzij nog méér wetenschap kunnen kennen en remediëren. Becks pleidooi voor een ‘ecologische verlichting’ maant aan om kritisch om te gaan met de bepaling van bijvoorbeeld grenswaarden inzake vervuiling, maar plaatst bio-ingenieurs of andere specialisten nooit in het verdomhoekje, integendeel.

Gaandeweg gaf Beck aan de notie ‘risicomaatschappij’ een bredere betekenis. Ook hij observeerde dat de financiële economie zich steeds meer loszong van de reële productie van goederen of diensten en daarbij naar een speculatieve investeringslogica neigt. Dat houdt eveneens risico’s in met een mondiale impact, zo weten we sinds de financiële crisis van 2008. Maar de risicosamenleving, dat is ook het leven van alledag, dat beduidend meer dan voorheen in het teken staat van de onzekere uitkomsten van individuele beslissingen.
Worden we echt egoïstischer?

Hij vond het woord niet zelf uit, maar aan Beck danken we wel de thans gangbare betekenis van de term individualisering. Legio zijn de lamento’s over toenemend egoïsme en een navenant afnemende solidariteit en burgerzin. Deze uitingen van doorgeschoten individualisering benemen nogal eens het zicht op de kern van de zaak. Een samenleving met kwakkelende tradities verplicht simpelweg tot meer autonome keuzes, die niet ook per definitie egoïstischer zijn. Wie is bevrijd van religieuze, ideologische of andere verzuilde richtingwijzers, kan bijvoorbeeld evengoed opteren voor een ecologische levensstijl. Individualisering is evenmin een kwestie van vrijheid-blijheid. Zo werden we beduidend afhankelijker van de verzorgingsstaat. Samen met de consumptiesamenleving waarborgt hij mee een reële keuzevrijheid in domeinen als cultuur of onderwijs. Hij springt tevens in de bres wanneer directe solidariteitsverbanden als gezin of wijk geen soelaas meer bieden, niet het minst wanneer individuele keuzes verkeerd uitdraaien. Want kiezen is risico’s nemen: je weet niet of je studie ook de weg plaveit richting een succesvolle carrière. Overigens was enig vooruitgangsoptimisme Beck niet vreemd. Dat de sociale ongelijkheid blijft doorwerken in individuele keuzes, placht hij veelal te negeren.

Na de jongste eeuwwende focuste Beck voornamelijk op het proces van globalisering. Zelf heeft hij het over ‘kosmopolitisering’ bij de groeiende transnationale verwevenheid in domeinen als economie en politiek of de intieme sfeer (Fernliebe, of liefde-op-afstand, zo heet een van zijn laatste boeken over ‘levensvormen in het globale tijdperk’, geschreven samen met zijn vrouw Elisabeth Beck-Gernsheim). Natiestaten boeten aan belang in, maar dat willen veel sociologen niet echt geweten hebben. Beck gispte de ‘zombie-sociologie’, die de sociale ongelijkheid nog steeds de maat neemt aan de hand van internationale vergelijkingen binnen Europa en geen oog heeft voor bijvoorbeeld de samenhang tussen de ongelijkheid in Vlaanderen en die in China. Dat je hier voor geen geld een jeansbroek kan kopen omdat ginds een loon van niks wordt betaald, is de evidentie zelve. Toch veronachtzamen de meeste metingen van sociale ongelijkheid dit verband: zij getuigen van ‘methodologisch nationalisme’.

De wereld werd kosmopolitischer, maar de verdediging van nationale belangen blijft richtinggevend. Beck bepleitte daarentegen een ‘kosmopolitische realpolitik’, die het verlies aan wetgevende autonomie gecompenseerd weet door een surplus aan reële soevereiniteit. Je kan bijvoorbeeld als natiestaat zelf minder regels maken in EU-verband, maar een gemeenschappelijk kader voor bankoperaties of vermogensbelastingen geeft elke lidstaat wel meer grip op het economisch gebeuren binnen de eigen landsgrenzen. Beslissingsmacht afstaan aan een hoger niveau om als staat een groter stuurvermogen te verwerven: dit kosmopolitisch perspectief moet de EU stutten, zo betoogde Beck contra het ‘merkelianisme’ dat haar thans bedreigt.

Breeddenker

Ulrich Beck was bij uitstek een breeddenker die lopende evoluties graag uitvergrootte en geregeld stelling nam in het publieke debat. Een modale academicus was hij bepaald niet, daarvoor dacht hij te zeer voorbij de ingeburgerde consensus, zonder dekking door een sluitende theorie of een batterij aan feiten. Op zijn werk valt dan ook veel af te dingen, maar tegelijk is het een toonbeeld van sociologische verbeeldingskracht. Beck was het soort sociale wetenschapper waarvan we er altijd te weinig zullen hebben."

Rudi Laermans (Hoogleraar sociale wetenschappen (KU Leuven).
Uit: De Standaard, 10 januari 2015

warme wensen en gelukkige mensen

Nieuwe commentaar toevoegen

Men zegt soms dat rituelen enkel kunnen bestaan als ze zich voltrekken. Zo ook gaat het met wensen, want zo wil het de tijd. Digitaal of verbaal, met zoenen of in taal. Warme wensen voor een warmer 2015, sociaal, en een koeler 2015 voor het klimaat. Zodat we elkaar blije dingen kunnen zeggen, zoals Bart Moeyaert in zijn gedicht voor gelukkige mensen...

Gedicht voor gelukkige mensen
(Bart Moeyaert)

Van alle mensen die
het lachen is vergaan,
loopt een op de drie blind over je heen
en kijkt dan om.
De wereld is juist niet van iedereen,
dat slag.
De overige twee vallen niet op.
Hun armen bungelen halfstok.
Onder hun tong zit gram.
Ze kennen haast geen zinnen
zonder tss.
Zo zuinig zijn ze op hun lucht.
Je staat erin voor je het weet.
Heb ik iets van je aan misschien
is uit hun mond geen vraag.
Een wenk: kijk naast hun kleren.
Wijs naar elkaar, wijs naar
het water met de zon erboven.
Zeg blije dingen als:
wij moeten zeer de moeite zijn,
als zelfs de zee tot hier komt,
weggaat
en zich weer bedenkt.

Bart Moeyaert